Ga terug naar alle nieuwsberichten

Aanpak Provincie Utrecht voor gevolgen Coronacrisis

De provincie Utrecht werkt aan maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarvoor is een taskforce opgesteld die met andere overheden en instanties onderzoekt welke bijdrage, aanvullend aan landelijke maatregelen, kan worden geleverd. Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft Provinciale Staten geïnformeerd over de wijze waarop dit zal worden vormgegeven.

De provincie heeft als werkgever, als opdrachtgever en als middenbestuur met verbindende taken, mogelijkheden om te anticiperen op de coronacrisis. Op al deze vlakken gaat de organisatie aan de slag met het verkennen en waar gewenst uitwerken van concrete maatregelen die de provincie Utrecht kan treffen in aanvulling op de inzet van het Kabinet en die van de Utrechtse gemeenten.

Gedeputeerde Robert Strijk is verantwoordelijk voor de hiervoor opgerichte taskforce: “De impact van het coronavirus op de samenleving is enorm groot: fysiek en sociaal maar ook economisch. Koepels van economische sectoren, onderaannemers en leveranciers doen een indringend beroep op overheden om hen te steunen, ook op ons.”

PROVINCIE ALS ECONOMISCHE FACTOR
Vanuit de opdrachtgevende rol is de provincie zelf ook een economische factor van belang. Voor alle activiteiten geldt dat we – zoveel als mogelijk – daarmee doorgaan. Dat geldt voor beleids- en planvorming, maar ook voor de levering van diensten en uitvoering van projecten. Uiteraard houden we daarbij rekening met de veiligheid en kwaliteit. Daarvoor zijn we voortdurend in gesprek met onze leveranciers en onderaannemers en volgen we nadrukkelijk de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Bij beperkingen wordt voor een andere werkwijze gekozen zodat bijvoorbeeld inkoop en aanbestedingsprocessen kunnen doorlopen.

MONITORING ECONOMISCHE EFFECTEN
Om op gefundeerde wijze aan te kunnen geven waar aanvullende maatregelen wenselijk zijn, zullen de economische effecten van de coronacrisis gemonitord worden. De provincie wil een scherp beeld hebben of de inmiddels beschikbaar gestelde noodmaatregelen van het kabinet en Europa werken, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. En ook of er slimme ideeën zijn hoe met het virus of met de crisismaatregelen kan worden om gegaan.

De provincie wil zich in deze crisis maximaal inspannen voor het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven.

Lees verder

Foto: Provincie Utrecht


Gepubliceerd op: 2 April 2020