Ga terug naar alle nieuwsberichten

Gevolgen voor Veenendaal van Programma Aanpak Stikstof

Al geruime tijd maken wij ons als BOV grote zorgen over de stikstofverwikkelingen/ PAS en al helemaal na de uitspraak van de Raad van State in mei jl. Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen om, voor zover dat binnen hun vermogen ligt natuurlijk, de ondernemers goed te informeren en de mogelijkheden van verdere ontwikkeling van de bedrijven (maar natuurlijk ook de woningbouw, verbreding Rondweg-Oost, etc.) zo goed mogelijk te benutten. Uit een inventarisatie van de provincie Utrecht blijkt inmiddels dat in Veenendaal 50 (bouw-)projecten gerelateerd zijn aan de Stikstof/PAS en dus risico’s kunnen lopen m.b.t. de voortgang of de start.   
Afgelopen week heeft het bestuur van de BOV deze zorgwekkende ontwikkeling ook onder de aandacht gebracht van de nieuwe Commissaris van de Koning, Hans Oosters, tijdens zijn bezoek aan Veenendaal.

De gemeente Veenendaal heeft inmiddels een persbericht uitgebracht dat onderstaand is weergegeven. Daarnaast heeft de gemeente naar iedereen die een aanvraag voor een omgevingsvisie heeft ingediend een brief gezonden met daarin informatie over de te nemen stappen.

Vanaf maandag 16 september 2019 is de vernieuwde versie van de Aerius Calculator beschikbaar, waardoor u weer stikstofberekeningen kunt uitvoeren. Als het resultaat is, dat er geen negatieve invloed is op het natuurgebied, dan kunt u uw vergunningsprocedure heropstarten. Verder kan het verstandig zijn de ADC-toets in uw aanvraag te verwerken, of deze alsnog toe te voegen.

De BOV blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en we zullen u op de hoogte houden.

PERSBERICHT Gemeente Veenendaal

Programma Aanpak Stikstof speelt ook Veenendaal parten
Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk voor de natuur. Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 mag het PAS niet meer worden gebruikt als toestemmingsbasis voor vergunningverlening. Daar hebben we ook in Veenendaal mee te maken met natuurgebied het Binnenveld (de Hellen) naast de deur. Voor alle aangevraagde omgevingsvergunningen moet worden onderzocht hoeveel stikstof er tijdens de bouw en tijdens de gebruiksfase neerslaat op nabijgelegen natuurgebieden.

In diverse media is de laatste tijd aandacht besteed aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

In 2015 startte de Nederlandse overheid het Programma Aanpak Stikstof om te kunnen voldoen aan de aan de Europese wetgeving over stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Het doel van deze regelgeving is om stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden te verminderen. Het gaat namelijk niet goed met een aantal diersoorten en habitattypen binnen deze natuurgebieden. Stikstofneerslag is één van de belangrijke oorzaken van de achteruitgang van deze natuur. Stikstof wordt door verschillende activiteiten uitgestoten (voorbeelden hiervan zijn agrarische bedrijven, vervoersbewegingen, bedrijfsprocessen, woningbouw, etc.).

De voortoets
Voor de planvorming en voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouwplannen heeft dit invloed. De eerste stap is om inzichtelijk te maken of, en zo ja hoeveel, stikstof er vanwege een bouwplan tijdens de bouw én tijdens de gebruiksfase neerslaat op de nabijgelegen natuurgebieden. Dit wordt ook wel de ‘Voortoets’ genoemd.

Voor Veenendaal is het Binnenveld (De Hellen) het meest relevant, omdat deze op korte afstand van Veenendaal is gelegen. Voor de voortoets zijn diverse rekenmodules beschikbaar die de stikstofuitstoot van bouwplannen kunnen berekenen. Meestal voert een ingenieursbureau deze berekeningen uit in opdracht van degene die het bouwplan ontwikkelt. Zodra de voortoets is afgerond kan de gemeente samen met de ontwikkelende partij in kaart brengen of planvorming effect ondervindt van de stikstofproblematiek.

Effect op bouwprojecten in Veenendaal
Iedereen die een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend bij de gemeente Veenendaal ontvangt een brief. In deze brief wordt aangegeven welke onderzoeken aanvullend moeten worden uitgevoerd. Toekomstige bewoners van Veenendaal-oost ontvangen bericht via de betreffende ontwikkelaar.

In overleg met de aanvrager zoekt de gemeente naar een oplossing. Daarbij is het wel zo dat niet de gemeente, maar de provincie uiteindelijk als bevoegd gezag bepaalt of voor een project eventueel een vergunning kan worden verleend in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Wat doet de rijksoverheid?
Ondertussen werkt de rijksoverheid aan nieuwe regels voor toekomstige vergunningsaanvragen. De uitspraak van de Raad van State geldt namelijk voor heel Nederland en ook voor rijksprojecten zoals snelwegen en (uitbreiding van) vliegverkeer. Het Rijk heeft de adviescommissie Stikstofproblematiek ingesteld die voor half september met een advies moet komen voor lopende aanvragen. Zij moet ook adviseren over structurele oplossingen.


Gepubliceerd op: 16 September 2019